Dokumentacje

W naszej ofercie posiadamy również sporządzenie dokumentacji geologicznej przez uprawnionego geologa. Każdy odwiert czy w celu wykorzystania ciepła ziemi (pod pompę ciepła) czy pod studnię głębinową to roboty geologiczne, które wymagają projektu. Wytyczne co opracowania owych dokumentacji reguluje przede wszystkim Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” z 1994 roku z późniejszymi zmianami i rozporządzenia do tej ustawy.

 

1. GDY WYKONUJESZ STUDNIĘ GŁĘBINOWĄ

Procedura formalna przy wykonaniu studni głębinowej wygląda następująco i składa się z kilku części. Ważne by na wstępie określić na czyjej działce będziemy budować studnie, kto jest jej właścicielem. Jeżeli jest to Jan Kowalski, a studnia przypuszczalnie będzie miała głębokość mniejszą niż 30m, nie ma obowiązku tworzenia dokumentacji geologicznej. Chyba, że studnia Pana Jana będzie miała 30m i więcej, lub własnością działki i jest firma która buduje studnie na potrzeby pracowników lub własnej działalności. W drugim przypadku nie ma znaczenia głębokość, dokumentacja jest konieczna.

- Na podstawie zgromadzonych danych i niezbędnych dokumentów przygotowujemy Projekt Robót Geologicznych na nowo powstające ujęcie wody. Warto zaznaczyć że jeżeli na terenie działki na której powstaje studnia istniej już stare ujęcie, można w jednej dokumentacji ująć procedurę likwidacji starej studni.
- Gotowy Projekt wraz z załączonym wnioskiem o zatwierdzenie, składamy w odpowiednim Starostwie lub Urzędzie Miasta zgodnym z lokalizacją działki na której budujemy studnie. Czekamy miesiąc na wydanie decyzji zatwierdzającej złożony Projekt. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku uzupełnień. Niektóre urzędy w zależności od przynależności terytorialnej wymagają opłaty skarbowej w wysokości 10zł za wydanie decyzji. Potwierdzenie opłaty należy dołączyć do składanej dokumentacji.
- Po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej, zgłaszamy na 14dni przed rozpoczęciem prac gotowość rozpoczęcia prac wiertniczych.
- wykonujemy prace, w ty czasie należy wezwać uprawnionego geodetę, który wykona szkic geodezyjny, nanosząc powstałe ujęcie na mapie i zgłosi jego powstanie w odpowiednim urzędzie.
- przystępujemy do wykonania dokumentacji powykonawczej, tzw.

DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ USTALAJĄCEJ ZASOBY EKSPLOATACYJNE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH

W tym momencie przyda się wykonany wcześniej szkic geodezyjny. W decyzji zatwierdzającej PRG będzie informacja jaki mamy czas na wykonanie tego opracowania. W tej dokumentacji zawarte będą wszystkie informacje dotyczące wykonanej studni wraz obliczeniami z pompowania.

Kolejnym i ostatnim etapem dokumentacji w przypadku studni jest sporządzenie operatu wodno-prawnego na ujęcie i urządzenia.
Niektóre urzędy przyjmują jednocześnie dokumentację hydrogeologiczną i operat inne natomiast żądają dokumentacji po następujących po sobie decyzjach.

 

2. GDY BUDUJESZ GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA ZASILAJĄCY POMPĘ CIEPŁA

Procedura formalna w przypadku pompy ciepła skład się z dwóch części, z projektu podstawowego oraz dokumentacji z wykonania prac.
- Na podstawie zdobytych informacji przygotowujemy Projekt Robót Geologicznych, który wraz z podpisanym wnioskiem składamy do odpowiedniego urzędu.
- Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku nie dostaniemy, żadnej informacji zwrotnej oznacza to iż urząd przyjął do wiadomości i nie zgłasza sprzeciwu do zgłoszonych prac. Niektóre urzędu wysyłają do inwestora oficjalną informację o braku sprzeciwu.
- Możemy rozpocząć pracę. Po zakończonych odwiertach należy wezwać uprawnionego geodetę w celu sporządzenia szkicu geodezyjnego, który niezbędny będzie przy dok. Powykonawczej.
- Przygotowujemy dokumentację powykonawczą, którą składamy do odpowiedniego urzędu.

3. NIEZBĘDNE DOKUMENTY I INFORMACJE
STUDNIA:

STUDNIA:

- Dane inwestora/ inwestorów jeżeli właścicieli działki jest więcej. Inwestorem zawsze musi być właściciel działki. Jeśli inwestor jest w innej zależności z właścicielem np. dzierżawi grunt wymagana jest pisemna zgoda właściciela do prowadzenia inwestycji na jego działce
- Miejsce inwestycji ze wskazaniem nr działki
- Mapa zasadnicza (dobrej jakości kolorowy skan) pozyskany z Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego nie starsza niż 3 miesiące
- wypis i wyrys z Ewidencji gruntów i budynków nie starszy niż 3 miesiące
- informacja odnośnie głębokości studni, ilość m3/h zapotrzebowania na wodę, cele na jakie potrzebna jest studnia
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli nie obowiązuje zaświadczenie o jego braku

 

POMPA CIEPŁA:

- Dane inwestora/ inwestorów jeżeli właścicieli działki jest więcej. Inwestorem zawsze musi być właściciel działki. Jeśli inwestor jest w innej zależności z właścicielem np. dzierżawi grunt wymagana jest pisemna zgoda właściciela do prowadzenia inwestycji na jego działce
- Miejsce inwestycji ze wskazaniem nr działki
- Mapa zasadnicza (dobrej jakości kolorowy skan) pozyskany z Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego nie starsza niż 3 miesiące
- wypis i wyrys z Ewidencji gruntów i budynków nie starszy niż 3 miesiące
- łączna ilość metrów do odwiercenia, zaplanowana moc pompy ciepła, ewentualnie wskazanie lokalizacji odwiertów